فرآیند واردات کالا از گمرک :

در فرآیند واردات کالا از گمرک اظهار کننده کالا پس از دريافت فرمهاي پيش نويس اظهار نامه از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه هاي اين فرمها به صورت کاملا صحيح و بدون قلم خوردگي اقدام و تحويل قسمت ورود اطلاعات مي دهد. اطلاعات فرم ۱۱۱ شامل دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات مربوط به اقلام کالا ميباشد که بخش عمومي دربرگيرنده مشخصات کلي و صاحب کالا و اظهار کننده بوده و درخانه هاي ۱ تا ۳۰ اين فرم نوشته مي شود و بخش قلم کالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم کالاد با رديف تعرفه مربوط بوده و درخانه هاي ۳۱ تا ۴۶ فرم مذکور نوشته مي شود. در فرم۱۲۱ فقط اطلاعات مربوط به قلم هاي کالا (هر برگ شامل دو قلم ) نوشته مي شود بنابراين اگر کالا متشکل از يک قلم (يک شماره تعرفه ) باشد فقط از يک برگ فرم A استفاده مي شود , اما چنانچه بيش از يک قلم باشد بابت قلم اول از يک برگ فرم A  و بابت قلم هاي بعدي به ازاي هردو قلم اضافي از يک برگ فرم B استفاده مي شود در اين صورت تعداد برگهاي اظهار نامه بستگي به تعداد اقلام متشکله کالا خواهد داشت. با ممهور نمودن اظهار نامه چاپ شده به مهر ورود اطلاعات و تحويل آن به اظهار کننده جهت ارائه به دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد, کار قسمت ورود اطلاعات پايان مي يابد.

فرآیند واردات کالا از گمرک

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد (احراز هويت)                                                             

اين دايره شامل دو قسمت تشخيص هويت و دريافت اسناد مي باشد.

هدف :

احراز هويت اظهار کننده و صاحب کالا , کنترل تعهدات ايفا نشده و اجراي موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکي , بررسي اظهار نامه ها بر اساس مندرجات ماده ۱۰۱ آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي , تخصيص شمار ثبت (شماره کوتاژ) به اظهار نامه و تعيين مسير اظهار نامه با استفاده از کامپيوتر به روش سيستمي ايجاد گرديده است.

تعاريف :

شماره ثبت يا شماره کوتاژ ؛ کد شناسائي اظهار نامه مي باشد که توسط سيستم رايانه اي اظهار نامه تسليمي پس از امضاء آن بوسيله صاحب کالا يانماينده قانوني وي اختصاص داده شده و پس از آن کالا اظهار شده تلقي مي گردد.

اجراي ماده ۱۴ : کالائي که ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي آن کالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب کالا بابت حقوق ورودي مي باشد.

مسير اظهار نامه :يکي از زير برنامه هاي پروژه آسيکودا (طرح نگار) مي باشد که بر اساس اظهار نامه در يکي از مسيرهاي سه گانه سبز , زرد , قرمز قرار مي گيرد.

انواع واردات قطعي :

۱-     وادرات در مقابل صادرات

۲-     اعتبارات اسنادي

۳-     بدون انتقال ارز

۴-     مناطق آزاد تجاري و صنعتي

۵-     مناطق ويژه اقتصادي

۶-     مبادلات پيله وري

۷-     بازارچه مرزي

۸-     پست

۹-     مبادلات مرزي

اسناد و مدارک مورد مورد نياز :

۱-     اظهار نامه

۲-     وکالتنامه رسمي

۳-     معرفي نامه رسمي

۴-     کارت بازرگاني

۵-     کارت حق العملکاري

۶-     قبض انبار

۷-     قبض انبار تفکيکي (حسب مورد)

۸-     بارنامه

۹-     ترخيصيه

۱۰-گواهي مبدا

۱۱-فاکتور (سياهه خريد)

۱۲-اعلاميه تامين ارز

۱۳-پروانه صادراتي

۱۴-پروفرما (پيش فاکتور )

۱۵-بيمه نامه

۱۶-ثبت سفارش

۱۷-فهرست عدل بندي (حسب مورد )

۱۸-گواهي بازرسي (حسب مورد)

۱۹-احکام معافيت از پرداخت حقوق ورودي

۲۰-پروانه بهره برداري ۳

۲۱-مجوز هاي قانوني شامل

–       گواهي بهداشت

–       کشاورزي و منابع طبيعي

–       استاندارد

–       انرژي  اتمي

–       قرنطينه نباتي

–       پايانه

۲۲-کاتالوگ , بروشور ( حسب مورد )

۲۳-مجوز ترخيص ( بازارچه )

۲۴-فرم ثبت آماري ( بازارچه )

۲۵-پروانه صادراتي برابر اصل شده ( بازارچه )

۲۶-اظهار نامه تنظيمي گمرک مبدا (بازارچه )

۲۷-نامه گمرک مبدا ( اعلام سهميه بازارچه مرزي )

۲۸-فيش واريزي ۱۰% کرايه حمل ( کشتي خارجي )

۲۹-مجوز حمايت (به استناد ماده ۲۸ مقررات صادرات و واردات و بخشنامه هاي مربوطه )

روش اجرائي :

با امضاء اظهار کننده در خانه ۵۴ اظهار نامه , فرايند انجام کار در اين دايره بشرح زير انجام مي گيرد.

شروع فرآیند :

-تشخيص هويت

-احراز هويت صاحب کالا

-بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا

-احراز هويت نماينده قانوني صاحب کالا

-بررسي وکالت نامه نماينده قانوني صاحب کالا

-بررسي معرفي نامه نماينده قانون صاحب کالا

-بررسي چروانه حق العملکاري

-بررسي و کنترل تعهدات ايفا نشده

-بررسي و کنترل بدهي موضوع

-تائيد و مهر و امضاء اظهار نامه توسط متصدي قسمت تشخيص هويت

 بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا :

مشخصات کارت بازرگاني صاحب کالا که داراي اعتبار بوده با مشخصات سجلي وي يا شرکت ثبت رسيده مطابقت داشته باشد , درخانه شماره ۱ اظهارنامه ثبت مي شود.

-اظهار کننده مکلف است اصل کارت بازرگاني صاحب کالا را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.

-مطابق دستور العمل شماره ۶۸۴۳۱/۱۱۳/۲۹۱/۷۳/۱۵۹ مورخ  ۱۵/۴/۷۹ دفتر واردات گمرک ايران , ضميمه نمودن تصوير کارت بازرگاني , مادامي که تاريخ اعتبار آن منقضي نشده , جهت مراجعات بعدي ضروري نمي باشد.

-در صورتيکه اظهار کننده کالا , حق العملکار باشد اظهار کننده نيز بايد داراي کارت بازرگاني معتبر بوده و مشخصات مربوط به آن در خانه شماره ۱۴ اظهار نامه ثبت شده باشد.

-به استناد ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات , داشتن کارت بازرگاني معتبر براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مبادرت به امر واردات کالا به صورت تجاري مي نمايند , ضروري است . مگر در

موارد ذيل :

۱-موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۰ آئين نامه قانون مقررات صادرات و واردات

۲-ارائه کارت موقت بازرگاني

بررسي کارت حق العملکاري :

درصورتيکه ارسال کننده کالا حق العملکار باشد (وفق مندرجات ماده ۳۷۶ آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي ) , ارائه کارت حق العملکاري ضروري است و اظهار کننده مي بايست سالانه يکبار (پس از تمديد مهلت اعتبار کارت ) اصل کارت را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.

-چنانچه مهلت اعتبار کارت منقضي شده باشد صاحب کارت تنها با اخذ مجوز موردي از دفتر واردات گمرک ايران يا گمرک مربوطه اي که صدور مجوز موردي به آن گمرک تفويض شده است , مي تواند اقدام به اظهار و ترخيص کالا بنمايد.

اشخاصي که بدون داشتن کارت حق العملکاري , تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند , ميتوانند تا ۱۰ مرتبه در سال با اخذ مجوز از طريق دفتر امور واردات گمرک ايران به اين کار اقدام نمايند.

درموقع احراز هويت حق العملکار , مشخصات کارت حق العملکاري و کارت بازرگاني مي بايست با مشخصات سجلي وي مطابقت داشته باشد.

کارمندان معرفي شده از طرف شرکتهاي توليدي و تجاري غير دولتي در صورت ارائه همزمان معرفي نامه و وکالتنامه مي توانند نسبت به اظهار و ترخيص کالاهاي شرکتهاي متبوعه اقدام نمايند.

دريافت اسناد:


۱- بررسي اجمالي اظهار نامه از نظر کامل بودن اسناد و مطابقت رويه هاي تعريف شده و رعايت مفاد ماده ۲۲ ق . ا . گ . کليه اظهار نامه هائي که به قسمت دريافت اسناد تحويل مي گردند از جمله نام کالا , رديف تعرفه درصد حقوق گمرکي و سود بازرگاني , توجه به زير نويس هاي رديف هاي تعرفه , مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنين اسناد ضميمه اظهار نامه شامل مجوزهاي مورد نياز , بارنامه , قبض انبار , پروفرما , عدل بندي , فاکتور , گواهي مبداء , اعلاميه ثبت سفارش , اعلاميه گشايش اعتبار و …

۲-تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) به اظهار نامه و تعيين مسير آن :

کارشناسان بررسي کننده اظهار نامه پس از بررسي اجمالي آن با مراجعه به سيستم رايانه اي از طريق زير برنامه  CBR  با وارد نمودن شماره عطف و کد اظهار کننده اظهار نامه مربوطه را فراخواني نموده و بعد از تطبيق اظهار نامه موجود در سيستم با اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه اقدام مي نمايد سپس شماره ثبت (شماره کوتاژ ) اخذ شده را در خانه الف اظهار نامه و در جاي مربوطه با ذکر تاريخ درج نموده و مسير تعيين شده رابا ممهور نمودن به مهر مربوط (مسير سبز – مسير زرد – مسير قرمز ) مشخص مي نمايد پس از درج شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و مشخص نمودن مسير اظهار نامه کليه اسناد ضميمه اظهار نامه ممهور به مهر ((کاملا استفاده شد )) مي گردد

۳- لاک و مهر اظهار نامه و ضمائم مربوطه

۴-ارجاع اظهار نامه به کارشناسان مربوطه به مسيرهاي سبز و زرد در سرويس ارزيابي

۵- رسيدگي کامل اظهار نامه هاي مربوطه به مسير قرمز بر اساس مندرجات ماده ۱۰۱ آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي و سايز بخشنامه ها و دستور العمل ها

۶-مهر و امضاء توسط کارشناس مربوطه

سرويس ارزيابي واردات                                                                                                   

روش اجرايی :

روش اجرائي در سرويس ارزيابي گمرک شهيد رجائي که تحت پروژه آسيکودا ((نگار )) و باسيستم انتخاب مسير selectivity  فعاليت مي کنند بشرح زير است :

پس از تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه در دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد سپس تعيين ارزياب و کارشناس توسط رايانه بصورت خودکار اظهار نامه به سرويس ارزيابي ارجاع داده ميشود که بر اساس نوع مسير مشخص شده ( سبز , زرد , قرمز ) اقدامات زير صورت مي گيرد .

اظهار نامه هائي که در مسير سبز قرار مي گيرند :

اين گروخ اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير در سرويس ارزيابي مي گردند ؛ کارشناسان مسير سبز پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي اجمالي آن به منظور حصول اطمينان از ارائه و اسناد لازم , رديف تعرفه اظهار شده و کنترل وجوه پرداختي و صحت مطالب مندرج درخانه هاي اظهار نامه مي نمايد در صورت تائيد و با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام ونام خانوادگي در محل مربوط در قسمت ( د) اظهار نامه آن را امضاء مي نمايد.پس از اين مرحله , دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس لرزيابي توسط کارشناس مربوطه تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان ميرسد . سپس مراجعه کننده به دفتر کل انبارها جهت خارج نمودن پروانه مراجعه سپس به واحد خدمات اداره بندر جهت اقدامات لازم مراجعه و سپس به درب خروج واردات (شرقي ) جهت خارج نمودن کالا مراجعه مي نمايد .

 

-رسيدگي به ارزش کالاي اظهار شده اظهار نامه هاي مسير سبز بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ ق . ۱ . گ و ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرائي و به استناد دستور العمل شماره ۲۷۶۵۹۱/۲۶۳ مورخ ۱۵/۱۱/۸۰ مديريت گمرک پروژه آسيکودا آن در دايره بازبيني صورت مي گيرد بنابراين کليه اظهار نامه هائي که در اين مسير قرار مي گيرند جهت اخذ پروانه نيازي به رسيدگي ارزش ندارند , فقط فرم خلاصه ارزش توسط ارباب رجوع تکميل و ضميمه اظهار نامه جهت رسيدگي به بازبيني ارسال ميشود .

-زمان مورد نياز حداکثر ۵ دقيقه به طول خواهد کشيد .

اظهار نامه هائي که مسير زرد قرار مي گيرد :

اين گروه اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير مي گردند.

کارشناس مسير زرد پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي کامل اسنادي و ارزش کالا نموده و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري از جمله تعرفه و حقوق ورودي با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ( ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي خود در محل مربوطه در قسمت (د) اظهار نامه , آن را امضاء مي نمايد .سپس دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه دعوت مي دهد. با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزياب کارشناس مربوطه تشريفات ارزيابي به پايان مي رسد .

-در صورتيکه اظهار نامه نياز به مجوزهاي قانوني داشته باشد براي اظهارنامه و انجام نمونه برداري از کالا و ارسال آن به سازمان مربوطه جهت اخذ مجوز ترخيص و اعلام پاسخ از سوي سازمان مربوطه بررسي اظهار نامه و پاسخ داده شده توسط کارشناس مسير زرد صورت خواهد پذيرفت .

-چنانچه ضمن بررسي اظهار نامه هاي مسير سبز و زرد توسط کارشناسان مربوطه , نيازي به تغيير براي کالاهاي مستعمل و موارد مشابه ديگر مسير باشد , کارشناس بررسي کننده پس از درج دلايل خود در فرم تغيير مسير به تغيير مسير اظهارنامه به مسير هاي زرد يا قرمز نموده و اظهارنامه را جهت تعيين کارشناس و ارزياب تحويل قسمت دريافت اسناد مي دهد .

-ارزش اظهارنامه هايي که در اين مسير قرار مي گيرند با توجه به اسناد ضميمه اظهار نامه توسط کارشناس مربوطه رسيدگي و در ظهر اظهار نامه منعکس ميشود.

-زمان مورد نياز در مسير زرد در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني حدودا ۲۰ دقيقه در صورت نياز به مجوز قانون بستگي به پاسخ سازمان هاي همجوار دارد .

اظهارنامه هائي که مسير قرمز مي گيرند :

ارزياب تعيين شده با رعايت مفاد مندرج در موارد ۱۰۷ تا ۱۱۴ آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي از کالا بازديد بعمل آورده و نتيجه ارزيابي را ضمن درج اطلاعات خواسته شده در ظهر اظهار نامه و در محل مربوطه منعکس و امضاء مي نمايد .

پس از ظهر نويسي , ارزياب مکلف است نظر آزمايشگاه , قرنطينه و … ( درصورت نياز ) را که بصورت مکتوب در ظهر اظهارنامه و در محل هاي مربوطه منعکس مي گردد , استعلام نموده و سپس در صورت تائيد کليه مراتب از جمله بررسي ارزش با استفاده از رايانه , بررسي اسناد و حقوق ورودي نسبت به امضاء اظهار نامه در قسمت ( د) آن اقدام و آن را به کارشناس مربوطه عودت مي دهد – در کليه مسيرها صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد فرم خلاصه ارزش را پر کرده و مدارک لازم از جمله کپي فاکتور , پروفرما و سوابق موجود را ضميمه فرم نموده و به همراه اظهار نامه کارشناس مربوطه تحويل که وي نيز با استفاده از سوابق موجود در رايانه نسبت به بررسي و درج نتيجه در ظهر اظهار نامه اقدام مي نمايد. بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکي و ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرائي آن کارشناس سرويس پس از دريافت اظهارنامه ضمن رعايت کامل مفاد مندرج در موارد ۱۱۵ تا ۱۱۷ آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي و تاريخ در محل مربوطه قسمت (د) اظهارنامه آنرا امضاء  مي نمايد .

پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد .با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط کارشناس تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان مي رسد .زمان مورد نياز در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني و يا همراه داشتن مجوز قانوني به ۱ ساعت و ۳۰ دقيقه در غير اينصورت بسته به پاسخ سازمانهاي همجوار دارد .

فرآیند واردات کالا از گمرک

نکات قابل توجه در سه مسير ذکر شده :

– پس از پايان تشريفات کار در سرويس ارزيابي در هر سه مسير ذکر شده پروانه هاي مهر شده تحويل صاحب کالا مي شود که وي نيز جهت مراجعه به دفتر کل انبارهاي اداره خدمات بنادر و درب خروج (واردات ) اقدام مي نمايد ضمنا اظهار نامه تحويل متصدي جمع آوري اظهارنامه مي گردد تا فهرست روزانه با درج شماره هاي ثبت (شماره کوتاژ) آنها در فرم مخصوص که در سه نسخه تنظيم مي گردد . (يک نسخه براي دايره بازبيني و يک نسخه براي اخذ رسيده از دايره بازبيني و يک نسخه جهت بايگاني ) تحويل دايره بازبيني مي نمايد .

چنانچه نتيجه حاصل از انجام عمليات ارزيابي يا رسيدگي اظهارنامههاي مسير زرد و قرمز منجر به الزام در اصلاح اظهارنامه گردد. کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سيستم رايانه اي اقدام نمود . و پس از چاپ اصلاحيه و ضميمه نمودن آن با لاک و مهر به اظهارنامه قبلي شماره ارزيابي اخذ شده را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه اصلاحي درج نموده و آن را امضاء مي نمايد . بديهي است پروانه کالا بر اساس اظهارنامه صادر وچاپ خواهد شد.

مرجع رسيدگي به موارد اختلاف و مغايرتهاي مشاهده شده در حين ارزيابي که توسط ارزياب يا کارشناس در ظهر اظهارنامه منعکس ميگردد رئيس سرويس ارزيابي مي باشد که با توجه به حدود اختيارات قانوني تفويض شده , تعيين تکليف مي نمايد .

بديهي است در موارد خارج از حيطه اختيارات , رئيس سرويس ارزيابي ضمن اعلام نظر , مراتب را جهت کسب تکليف از معاونت يا مديريت استعلام مي نمايد.

کليه مقررات مربوط به چگونگي اعتراض صاحبان کالا با نمايندگان قانوني آنها به نظر گمرک و نحوه رسيدگي و مراجع مربوطه , در قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرائي آن و همچنين ساير مراجع مندرج در اين رويه مشخص شده است.